Standa - projekt Tolarova 2022 - V růžovém sadu

Přejít na obsah
Standa
 
Projekt Tolarova 2022

 

 
         Většina našich pracovníků s mentálním postižením či autismem do dílny V růžovém sadu dojíždí, někteří z Brna, některé dováží rodiče i z poměrně vzdálených obcí. Ale Standa každé návštěvě a exkurzi vždycky hrdě hlásí: „Já jsem místní, já jsem z Ořechova“. Je prostě hrdým patriotem. Standa pracuje v dílně od roku 2011 a patří k nejzručnějším pracovníkům, často pracuje na atypických zakázkových výrobcích.
 
         Po smrti Standova tatínka v roce 2010 se časem postupně začaly objevovat nedostatky v péči o Standu. Bylo zřejmé, že rodina nežije tak, jak si to obvykle představujeme. Nicméně se nedalo přehlédnout, že Standa má k mamince hluboký vztah a nějakým způsobem přece jenom asi domácnost a péči o sebe více méně zvládají. S respektem k rodině, která, byť s nedostatky, vždy poskytuje citově hlubší a podnětnější prostředí než instituce, jsme nechtěli do jejich života nějak necitlivě zasáhnout. Velmi cenné bylo i to, že i obyvatelé obce byli vůči, do určité míry bizarní existenci matky se synem, tolerantní.
 
         Postupem času však zřejmě domácnost funkčně upadala. Neadekvátní péči, projevující se ve Standově zanedbání, jsme řešili v našem zařízení. Standa měl možnost se v dílně denně sprchovat a mimo jiné jsme pořídili pračku, aby si mohl s podporou našich asistentů prát.
 
Avšak i tato opatření časem přestala být účinná a nedokázala nahradit upadající hygienu domácnosti. V listopadu 2021 jsem navrhnul Standovi a jeho mamince přestěhování Standy do chráněného bydlení v Charitě v Brně. Odchod dospělého dítěte z rodiny rodičů je obecně zdravý trend a platí i pro lidi s postižením. Ideální variantou je sociální služba - chráněné bydlení. Standa i matka souhlasili. Standu jsme přihlásili do výběrového řízení pro obsazení jednoho volného místa v chráněném bydlení v Charitě v Brně a Standa měl velkou šanci, že bude přijat. Jenže matka přestala komunikovat, zapírala se i sociálním pracovnicím Charity. Přesto Standa dále projevoval zájem o přestěhování do chráněného bydlení.  Čekali jme na rozhodnutí Charity.

 
         Situace se zdramatizovala v únoru 2022, kdy Standa onemocněl virem. Jenže většina obvodních lékařů se před pacienty s virem schovávala, neléčila a ta Standova nebyla výjimkou. Standa dva týdny stále sděloval přetrvávající zdravotní potíže. Proto jsem se rozhodl řešit situaci radikálně s využitím čísla 155. Avšak při prvotním vyšetření rychlou záchrannou službou na místě nebyly zjištěny závažné zdravotní potíže ani u Standy, ani u jeho matky. Zdravotní problémy, které mi Standa referoval a které tak dlouho přetrvávaly, byly způsobeny tím, že se v domě netopilo, neměl tedy dva týdny zimnice, ale byla mu zima, (o nefunkčním topení jsme nevěděli). Nevolnosti pravděpodobně způsobily závadné potraviny. Přestože nebyli ohroženi na životě, záchranáři byli ochotni Standu i matku odvézt do nemocnice pro důkladnější vyšetření. Matka převoz odmítla, Standa do nemocnice odjel. Ještě ten den jsem se dozvěděl, že Charita Standu do chráněného bydlení nevezme, jelikož vybrali jiného uchazeče. Protože se mi společně se záchranáři podařilo (poprvé) dostat do domu, během setiny vteřiny jsem pochopil, že se do něj již Standa nesmí vrátit.
 

 
         Zkusil jsem pro Standu zajistit bydlení v ústavu ve Střelicích. Měl by to blízko na dojíždění do ořechovské dílny. Standa bohužel nevyhovoval pravidlům pro přijetí nastaveným zřizovatelem (JMK). Dobré lidi a účinnou pomoc jsem nalezl na místech, kde bych to čekal nejméně. Bylo to ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Bohunicích, kde byl lékař ochoten zajistit Standovi hospitalizaci, přestože zdravotní důvody k tomu nebyly a jejich sociální pracovnice zařídit přeložení do LDN, pro případ, že by se nepodařilo pro Standu najít dlouhodobé řešení rychle. A byla to sociální pracovnice a vedení chráněného bydlení pro zdravotně postižené v Centru Kociánka, kteří pochopili kritickou situaci a uvolnili jeden z bytů původně vyčleněných pro uprchlíky z Ukrajiny. Nad rámec obvyklých postupů jej Standovi i vybavili a poskytli další materiální pomoc.
 
         Standa bydlí, má zajištěnu adekvátní podporu pro zajištění běžných životních potřeb a s pracovníky, kteří mu ji poskytují, si rozumí. Dojíždění z Brna Králova pole do Ořechova do dílny zvládá. Našel nové přátele.
 

          Standa občas ráno po příjezdu z Brna navštěvoval svou matku v domě.  Když v pondělí 21. března 2022 ráno Standa maminku navštívil doma, už nežila. Díky Bohu jsme chráněné bydlení zajistili včas, i když za 5 minut 12. Tak to bylo o prsa a o malý. Kdybychom nebyli připraveni, Standa mohl taky skončit v nějakém velkoobjemovém ústavu někde na druhém konci republiky.
 
 
         Chráněné bydlení na Kociánce je bydlením nácvikovým, s časově omezenou dobou. Standa bude muset za dva roky řešit bydlení znovu. Ptal jsem se Standy, jak by si on představoval svoji budoucnost: „Chtěl bych se vrátit do Ořechova, do svého domu“. Jak to udělat? Dům sice z vnějšku nevypadá že je v havarijním stavu, ale ve skutečnosti je neobyvatelný. Je zasypaný odpadky, znečištěný. Nevíme, proč matka přestala v kotli na uhlí topit, zda to již fyzicky nezvládala, či se topení stalo nefunkčním. V domě není zdroj teplé vody. Rodina neměla zapojenou pračku. Jsou nefunkční odpady z toalet. V domě žil také pes, který nebyl venčený. I on byl v domě nalezen mrtvý. Když jsme šli se Standou krátce po smrti matky do domu, abychom z preventivních důvodů vypli hlavní uzávěr vody a elektřinu, bylo již pozdě. Přízemí bylo vytopeno, voda prosákla z přízemí do sklepa.
 
 

 
 

         Co dál? Jak umožnit Standovy návrat do obce, kde má kořeny a do jeho domu, který je nyní neobyvatelný?
 
 
Máme plán, na kterém jsme se Standou domluvili. Má 2 fáze:
 
 
1.     KRÁTKODOBÁ
 
Akutně je třeba provést radikální vyklizení obytné části domu, vyčištění, deratizaci a desinfekci. Toto provede specializovaná firma. Akce je zahájena v pondělí 27.6.2022 a mělo by být hotovo v pátek 1.7.2022. Dům ponechaný tak jak je, je rizikem pro Standu, který do svého domu chodí, v návaznosti na to i rizikem pro ostatní uživatele dílny V růžovém sadu. Je potenciálním rizikem i pro lidi v sousedství. Mohl by se v budoucnu stát problémem pro Obec. Toto řešení bude nákladné (kolem 150 000 Kč), ale nevyhnutelné. Prostředky na uhrazení budeme muset minimálně zčásti pro Standu shánět dodatečně z darů od lidí.
 
 
2.     DLOUHODOBÁ
 
Zde je nutné na úvod připomenout, že Standa je občanem se třetím, tedy nejvyšším stupněm invalidity, pobírá tedy invalidní důchod a příspěvek na péči. Jeho příjem za práci v dílně V růžovém sadu je minimální. V domě je třeba provést nejprve záchranné opravy a následně dům zrekonstruovat. V jedné části domu vytvoříme byt se vším vybavením, ve kterém by Standa v budoucnu bydlel. Část domu by si od Standy za standardních podmínek pronajal V růžovém sadu, z.ú. provozující sociálně terapeutickou dílnu v kulturním centru v Ořechově. Vytvoříme v ní pobočku, jednu ruční dílnu pro 4 max. 6 lidí s handicapem. Takto  budeme moci denně (dílny provozujeme ve všední dny od 7,30 do 15 hodin) reagovat na případné Standovy potřeby. Navíc Standovi zajistíme podporu formou asistenta sociální péče, ten by mu pomáhal s úkony běžného života, které sám bez podpory nezvládne. Tuto podporu si bude Standa hradit z příspěvku na péči (ten jsme mu před několika lety s úřady vyjednali). Tímto způsobem a i s využitím prostředků z nájmu bychom byli společně se Standou schopni zajistit i v budoucnu nutnou údržbu a opravy v domě. Je to samozřejmě výhoda i pro poslání dílny V růžovém sadu, budeme moci nabídnout místa v sociálně terapeutické dílně dalším potřebným lidem. Máme zájemce i přímo z Ořechova.
 
 
         Z čeho se bude rekonstrukce hradit? Část prostředků bude snad moci po ukončeném dědickém řízení do opravy investovat Standa. Po uzavření nájemní smlouvy, bude moci do oprav investovat i V růžovém sadu, z.ú. Další peníze se nám, věříme, podaří získat prostřednictvím nadací a dárců.
 
 
         Toto je plán. Nebude to jednoduché a to nejen po stránce finanční. Naše sociální služba sociálně terapeutické dílny bude muset realizovat mnohostranná jednání. Pro rozšíření kapacity sociální služby sociálně terapeutické dílny musíme získat  souhlasné stanovisko Obce s rozšířenou působností ve Šlapanicích a odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje.

 
 
         Na závěr bych chtěl zdůraznit, že hledáme řešení, která jsou především ve Standově zájmu a ve vzájemné shodě. Veškeré kroky činíme s vědomím představitelů Obce Ořechov. Velmi dobrou spolupráci máme s chráněným bydlením v  Centru Kociánka. Jejich zkušenosti budou cenné i pro nastavení správné míry podpory po Standově návratu do Ořechova. Standovi bude rozsudkem Městského soudu v Brně  ustanoven opatrovník, který bude dohlížet na zachování jeho práv. Soudní řízení bylo již zahájeno. Já jsem byl tímto soudem pověřen pouze dočasným správcem majetku v průběhu soudního řízení, než soud rozhodne o ustavení opatrovníka.
 
 
         Veškeré kroky činíme transparentně a jedním z cílů tohoto článku je poskytnout relevantní informace spoluobčanům Ořechova. Velmi si vážím toho, s jakou tolerancí a přátelstvím ořechovští již léta reagují na naše mentálně postižené kolegy. Děkuji jim za dlouhodobou přízeň a v nejednom případě i za pomoc dílně V růžovém sadu.

 
 
         Plán návratu Standy do jeho domu jsme nazvali Projekt Tolarova 2022. Věřím, že se nám jej podaří během dvou let zrealizovat.
 
 
Standa má v bance zřízený transparentní účet. Případné dary budou využity v prvé řadě na vyklizení, vyčištění, deratizaci a desinfekci domu. Následně na opravy budovy a rekonstrukci Standova bytu.

 
Číslo transparentního účtu: Moneta 248710145/0600
 
Vladimír Procházka
 
ředitel V růžovém sadu, z.ú.
V růžovém sadu, z.ú.
Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna

IČ: 26605601
č. bankovního účtu: 185 149 142 / 0300

e.mail: vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz
tel.: +420 736 414 511
Návrat na obsah